Theo Khoản 2 Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12, thì khoản tiền trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ Luật lao động không chịu thuế TNCN. Như vậy, đối với khoản trợ cấp mất việc chi trả cho người lao động theo đúng mức quy định của Bộ Luật Lao động thì không chịu thuế TNCN. Phần chi trả vượt trên mức quy định của Bộ Luật lao động thì phải chịu thuế TNCN. Điều này cho thấy, khi tính vào thu nhập chịu thuế đối với phần trợ cấp mất việc vượt mức quy định của Bộ Luật Lao động là đúng quy định pháp luật.

 

Ở giác độ thứ hai là có đúng đạo lý không? Về nguyên tắc, khi người lao động nhận được các khoản tiền lương và các khoản lợi ích khác từ người sử dụng lao động thì đó là thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động. Tuy nhiên, khi thảo luận và quyết định các nội dung của Luật thuế TNCN năm 2007, Quốc hội đã xác định áp dụng chính sách xã hội đối với người lao động gặp khó khăn, nên mới thông qua quy định phần trợ cấp mất việc theo quy định của Bộ luật Lao động không chịu thuế TNCN.

Thêm vào đó, mức chi trả trợ cấp mất việc theo Điều 49 Bộ luật Lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên “mỗi năm làm việc một nửa tháng lương” là để trang trải cuộc sống cho người lao động phải nghỉ việc. Cùng với việc người lao động được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN, việc không tính vào thu nhập chịu thuế đối với phần trợ cấp mất việc là nhằm đảm bảo chính sách không đánh thuế TNCN đối với người lao động có thu nhập thấp.

Ở đây cũng cần lưu ý thêm là, nếu như Luật thuế TNCN không khống chế mức trợ cấp mất việc không chịu thuế theo quy định của Bộ luật Lao động, thì sẽ dẫn đến khả năng lợi dụng tránh thuế. Quy định pháp luật thuế phải đảm bảo tính công bằng, tính hiệu quả và ngăn ngừa gian lận thuế. Những phân tích trên cho thấy, phần trợ cấp mất việc trả cho người lao động vượt trên mức quy định của Bộ luật Lao động phải khấu trừ thuế TNCN 10% là hoàn toàn phù hợp cả về pháp luật và về đạo lý.

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *