Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trong tháng 3 và tháng 4/2024, DN, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ kê khai, làm thủ tục quyết toán thuế năm 2023 với cơ quan thuế. Ông Mai Đình Tú – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi xung quanh việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023.

Hỗ trợ NNT thực hiện pháp luật thuế luôn được Tổng cục Thuế chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương tập trung triển khai thực hiện 

PV: Xin ông cho biết, năm 2023, trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Ông Mai Đình Tú: Thứ nhất, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình DN hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Thứ hai, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

“Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế căn cứ vào đặc điểm các nhóm NNT thuộc địa bàn quản lý, xây dựng chương trình hỗ trợ NNT trong các tháng cao điểm quyết toán thuế; thông báo thời gian, địa điểm, nội dung hỗ trợ trên Trang TTĐT của Cục Thuế và trên phương tiện thông tin đại chúng để NNT biết và tiếp cận hiệu quả phương thức hỗ trợ của cơ quan thuế.

Thứ ba, cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty… đã quyết toán thuế TNCN thay cho ông/bà… (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)… của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

PV: Ông có lưu ý gì đối với các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN và thời gian DN phải thực hiện quyết toán thuế là thời gian nào, thưa ông?

Ông Mai Đình Tú: Các tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp người phụ thuộc trên Phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN nên kiểm tra lại việc thực hiện đăng ký với cơ quan thuế theo quy định đối với người phụ thuộc mà người lao động đã ủy quyền đăng ký, kiểm tra số lượng người phụ thuộc, thời gian được giảm trừ.

Về thời gian DN lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

PV: Các trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế là những trường hợp nào, thưa ông?

Ông Mai Đình Tú: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế TNCN:

Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

“Để hỗ trợ quyết toán thuế, Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Thuế tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc của NNT trong thời gian vừa qua để biên soạn tài liệu hướng dẫn rõ ràng, trong đó lưu ý về các lỗi sai sót mà NNT có thể mắc phải khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế; đăng tải nội dung hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế, hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động, hoặc DN bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua, hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *